top of page

Privacyverklaring

Stock & Co / Bureau Looman, gevestigd aan de Angstelkade 2a 3631 NA Nieuwersluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:
Stock & Co / Bureau Looman
Angstelkade 2a
3631 NA Nieuwersluis
06-53222156
info@stockenco.nl
www.stockenco.com


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stock & Co / Bureau Looman verwerkt uw persoonsgegevens omat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, indien zakelijk noodzakelijk / wettelijk verplicht:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Kopie geldig identiteitsbewijs

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Stock & Co / Bureau Looman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Stock & Co / Bureau Looman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Stock & Co / Bureau Looman verwerkt ook Persoonsgegevens volgens de richtlijnen vastgesteld binnen de wet: WwFT en het wettelijk verplicht Cliëntenonderzoek tbv consignatieverkoop Kunst & Antiek.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Stock & Co / Bureau Looman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stock & Co / Bureau Looman) tussen zit. Stock & Co / Bureau Looman neemt alle passende technische en organisatorisch maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stock & Co / Bureau Looman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen die ons opgelegd zijn door wetgeving en overheidsinstanties w.o. de belastingdienst.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stock & Co / Bureau Looman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stock & Co / Bureau Looman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookiebeleid

 

Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone bewaart wanneer je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten functioneren. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe je gebruikmaakt van onze website en welke diensten je interessant vindt. Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken. We gebruiken drie varianten: functionele, analytische en marketingcookies. Deze informatie delen wij niet met derden.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stock & Co / Bureau Looman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stockenco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stock & Co / Bureau Looman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Stock & Co / Bureau Looman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stockenco.nl
 

bottom of page